Alwer in blakstille dei foar de IFKS silerij. Moai waar om in rûntsje om de mar te fytsen, mar net om mei in skûtsje dwersoer te stekken. Om de tiid fan wachtsjen foar de start troch te kommen fierde de bemanning, ûnder muzikale begelieding fan Hartman, al in bytsje feest […]

Hjoed in prachtige dei foar Blauhús. Fan’e moarn earst hiene we der net folle fertrouwen yn dat der in wedstriid komme soe, mar yn de Lemsterbaai stie toch krekt genôch wyn om te silen. Foar it publyk wie it ek goed te folgjen fanôf de kant: in moaie striid. Foaroan […]

Juster hoopten we op in better risseltaat en seine we: we sille it sjen… En we hawwe it sjoen! Wat in geweldige wedstriid foar Blauhús hjoed. Fanôf de wâl wie der in moaie striid te sjen tusken Gerrit Huisman, Alisa Stekelenburg en ús eigen skip. Blauhús wist der hjoed in […]

Hjoed net fuort in dei om entûsjast fan te wurden. Prachtich silerswaar, dat wol, mar in teloarstellend risseltaat. Alwer, foar de tredde kear like Blauhús der mei de start goed foar te lizzen, mar der waard in pear kear mei in falske start útein setten (dêr hiene wy gelokkich gjin […]

Oan it begjin fan dizze dei wie hast net foar te stellen dat der genôch wyn op’e Heegemermar wêze soe om de skûtsjes wat mear dwaan te litten as driuwen allinnich, mar dat foel gelokkich mei. Der waard starten! Spitich foar Blauhús dat se foar de start noch om moasten, […]

Sa’n moaie wedstriid fol fjoer as der sneon op Hylpen te sjen wie, krigen we hjoed net. Undanks it blakstille waar wiene der toch wat minsken de kant fan de Starumer seedyk opskarrele en dêr ha we meielkoar in oere sjoen nei de driuwerij fan de skûtsjes fan de C-klasse. […]

De kop is der ôf! We ha ús earste IFKS wedstriid syld en binne beslist net ûntefreden oer it risseltaat: in 7e plak. Mei moai wat oanmoediging fanôf de wâl koene we mei prima waar en in flink stikje wyn it wetter oer. De start hie om ús wol wat […]

Binnenkoart giet de echte striid oan, de ‘proefwedstriden’ ha west en no sil it los! Der is fanatyk traind by Heech en alles stiet op skerp. It skip hat sels út it wetter west en der is in klapskroef ûnder kommen, om noch mear gang te krijen. Spitigernôch hawwe in […]