Skûtsjesilen Langwar


It kommend wykein (14 en 15 april) sil it Blauhúster skûtsje foar it earst dit seizoen it wedstriidwetter op.
De kommisje fan Langwar organisearret tradysjetrou de earste silerij fan it jier. Alle noadige ynformaasje kinne jo fine op: http://www.skutsjesilenlangwar.nl/

De meast wichtige saken foar it Blauhúster skip ha we op in rychje setten:

A & C lengteklasse Skûtsjesilen Langweer 2018 (NIEUWE HAVEN)
L-KL Naam Schipper Naam Skûtsje Plaats Lengte
A Koos Lamme Singelier Stavoren 20,62
A Jan Overwijk Twee gebroeders TT Uitwellingerga 20,59
A Ron Syperda Ale Heech 20,58
A Siebo Zijsling Striidber IJlst 20,52
A Klaas Kuperus De Zes gebroeders Makkum 20,47
A Hartman Witteveen Freonskip Blauhûs 20,25
A Wietse Bandstra Redbad Workum 20,18
A Sikke Heerschop Wylde Wytse Rotterdam 20,15
A Ulbe Zwaga Waaksdom Joure 20,06

Foar mear ynformaasje oer de klassen:
http://www.skutsjesilenlangwar.nl/poule-indeling.htm

Startrooster.
Zaterdag 14 april 2018
# Poule 1e Waarschuwingssein Voorbereidingssein Eén minuutsein Startsein
1 A 9:25 9:26 9:29 9:30
lunchpauze
# Poule 1e Waarschuwingssein Voorbereidingssein Eén minuutsein Startsein
3 A 13:25 13:26 13:29 13:30
Zondag 15 april 2018
# Finale 1e Waarschuwingssein Voorbereidingssein Eén minuutsein Startsein
5 KLEIN 9:55 9:56 9:59 10:00
lunchpauze
# Finale 1e Waarschuwingssein Voorbereidingssein Eén minuutsein Startsein
6 GROOT 13:55 13:56 13:59 14:00

Foar mear ynformaasje oer starttiden:
http://www.skutsjesilenlangwar.nl/wedstrijdzaken.htm

Wy wolle jimme allegear fansels wer fan herte wolkom hjitte en litte jim graach sjen hoe’t ús nije skip rint. It bêste plak om it te sjen fanôf de wâl kinne jo fine op dizze site:

http://www.skutsjesilenlangwar.nl/bezoekers-info.htm

Graach oant sjen oan de wâlskant fan de Langwarder Wielen.