âldjiersslokje


Mei in drankje en in hapke prate we graach mei jo nei oer it ôfrûne jier
en nimme we ien op 2018!

Wêr:         Opslach Blauhús
Wat:         âldjiersslokje – nijjiersslokje
Wannear: 30 desimber fan 17:00 oant ± 19:00 oere

We brâne wat hout foar de smûkens en ha in partytinte stean.

Wolkom!
Bestjoer en bemanning fan ‘it Blauhúster skûtsje’