Bemanning en bestjoer

Hartman WitteveenSkipper
Yme OverwijkAdviseur
Sipke WestraAdviseur
Hielke HettingaReserve adviseur
Broer AttemaTredde each, lier, rûnom ynfalle
Richard RypkemaHaad lier
Wypke AttemaGrutseil
Peter de JongGrutseil
Jimte  BootsmaGrutseil
Jappie de JongFok
One RypkemaFok
Dennis LandmanFok
Durk LudemaSwurd
Teake WitteveenPeiler
Pyt-Jan DooperRûnom ynfalle
Richard HuitemaRûnom ynfalle, swurd
  
Yme OverwijkFoarsitter
Bernard KroonPonghâlder
Wypke AttemaSkriuwer
Jappie de JongPloechjesilen + ûnderhâld
 
PR kommisjeRichard Rypkema, Hartman Witteveen
Sponsorkommisje Evert Zijlstra, Dennis Landman, Teake Witteveen, Bernard Kroon