Bemanning en bestjoer

Hartman WitteveenSkipper
Yme OverwijkStrateech
Hielke HettingaAdviseur
Richard HuitemaRûnom ynfalle, swurd
Richard RypkemaHaad lier
Wypke AttemaGrutseil
Peter de JongGrutseil
Jimte  BootsmaGrutseil
Jappie de JongFok
Durk LudemaFok
Dennis LandmanFok
Kornelis NieboerFok
Jitse OverwijkPeiler
Wouter Kroes 
Yme OverwijkFoarsitter
Bernard KroonPonghâlder
Wypke AttemaSkriuwer
Jappie de JongPloechjesilen + ûnderhâld
 
PR kommisjeRichard Rypkema, Teake Witteveen
Sponsorkommisje Evert Zijlstra, Dennis Landman, Teake Witteveen, Bernard Kroon