Bemanning en bestjoer

Hartman Witteveen Skipper
Yme Overwijk Adviseur
 Sipke Westra Adviseur
Willem Iedema Tredde each
Broer Attema Tredde each, lier, rûnom ynfalle
Richard Rypkema Haad lier
Simon  Bakker Lier, rûnom ynfalle
Wypke Attema Grutseil
Peter de Jong Grutseil
Jimte  Bootsma Grutseil
Jappie de Jong Fok
One Rypkema Fok
Dennis Landman Fok
Hielke Hettinga Reserve adviseur
Durk Ludema Swurd
Teake Witteveen Peiler
Leo Rijpma Foarsitter
Bernard Kroon Ponghâlder
Elly Attema-Hobma Skriuwer
Jappie de Jong Ploechjesilen
Yme Overwijk Lid
Wypke Attema Bemanningssaken