Donateur wurde

  • 10 of 25 euro: nijs fia e-mail of site en wolkom by slotjûn mei sprekker
  • 50 euro of mear: ien persoan in middei (twa oeren) mei te silen (start-aksje 2017)
  • 100 euro of mear: ien persoan in middei sile ynklusyf catering
  • 250 euro of mear: twa persoanen in middei sile mei catering en oanslutend barbecue
  • foar 450 euro kinne jo it skûtsje in middei hiere mei in ploechje minsken (maks. 10 persoanen)