Donateur wurde

  • Elk dy’t wat jout: nijs fia e-mail of site en wolkom by slotjûn mei sprekker
  • 50 euro of mear: op fersyk ien persoan in kear mei op in trainingsjûn
  • 100 euro of mear: ien persoan in middei sile
  • foar 450 euro (eks. BTW) kinne jo it skûtsje in middei hiere mei in ploechje minsken (maks. 12 persoanen)
  • freegje ús nei mooglikheden foar arranzjeminten