It earste nijs fan 2018

Afbeeldingsresultaat voor skûtsje de roos van dekama
Mei it âldjiersslokje op 30 desimber, makke foarsitter Leo Rijpma bekend dat de Blauhúster skipper Hartman Witteveen en bemanning fanôf 2018 mei it skip ‘De Roos van Dekema’ farre sil. We ha goeie foarnimmens mei dizze nije ‘Freonskip’!
Dit nijs is ek al oppakt troch Skûtsje.nl:
http://www.skutsje.nl/nieuws/schepen/826-roos-van-dekema-wordt-freonskip

Fierder hat der in gesellich ploechje minsken mei ús in slokje nommen op 2018: Tsjoch!