Lemmer Ahoy 2023

It is wer tiid foar Lemmer Ahoy. Mei Himelfeart sille de jierlikse 3 – deiske sylwedstriden op De Lemmer wer plakfine.
Tongersdei 18 -, freed 19 – en sneon 20 maaie stiet Lemmer Ahoy wer op it programma. De wedstriden sille syld wurde yn de Lemster baai en/of op it Iselmar. De starttiden steane op de understeande foto. It Blauhúster Skûtsje sil stride mei de skûtsjes yn klasse 2.