Mei it skûtsje nei Sail 2020It Blauhúster Skûtsje ‘Freonskip’ is útnoege om mei te farren mei Sail 2020 fan 12 oant 16 augustus yn Amsterdam.
In spektakel fan jewelste, om te farren tusken alle grutte Tall Ships.

Foar ús in foarjocht om hjir oan mei te dwaan, foar jo in ynike kâns om der by te wêzen. Om jo in yndruk te jaan fan dit barren ha we in oantal ympresjes taheakke.

Fansels wolle wy jo as Sponsor, Donateur, Freon fan de Freonskip, bedriuw as feriening, de kâns jaan om dit fan tichtebij meimeitsje te kinnen.

Yn de bylage wurde der ferskate arrangementen oanbean wêr’t in kar út makke wurde kin.

Wolle jo oanslute bij dit barren? Nim dan kontakt op mei Yme Overwijk
[email protected]
06 13603562

Mei freonlike groetnis,
Stichting ‘It Blauhúster skûtsje’

https://www.naupar.nl/sail-amsterdam/