Nijjiersslokje en priisútrikking

Afbeeldingsresultaat voor lokkich nijjier

De priisútrikking fan ús lotterij sil dien wurde troch Pyt en/of Martsje Paulusma.
Jim binne fan herte wolkom om der by te wêzen!

29 desimber, middeis om trije oere, op’e Opslach yn Blauhús.

Mis it net!