Utslach Heech


Nei twa moaie dagen op’e Heegemermar mochten we fan’e middei yn it Heechhús de tredde priis ophelje. Hjoed syld mei in stûve wyn, de earste wedstriid foar niks, omdat de start misgie. Foar it klassemint hie it lykwols net útmakke, we wiene evensagoed treds, sa’t jim hjir boppe sjen kinne.