Opbringst Rabo klub aksje

In berjocht fan de Rabobank klup aksje
In moai bedrach, eltsenien tank foar it stimmen.
Eltsenien fertsjinnet in klup. It is as in twadde hûs. In plak dêr’t jo inoar moetsje, inoar sterker meitsje en wêr’t jo sels wêze kinne. Dêrom fersterkje wy klups mei kennis, netwurk en jild. Dat is goed foar jo klup en geweldich foar de mienskip.
Leden fan Snits Súdwest Fryslân hawwe yn de stimming bepaald hokker finansjele bydrage de dielnimmende klups en ferienings krije.
Tank foar it meidwaan oan Rabo ClubSupport!
Namme: Stifting It Blauhúster Skûtsje
Doel: Silen, swurden en swurddekken.
Bedrach: € 680,02