Ploechjesilen

Gasten binne altyd tige wolkom oan board fan de ‘Freonskip’.
Liket it jo moai om ris it wetter op, mei befobbeld in groepke freonen, wat famylje, mei kollega’s of wat dan ek mar fan ploech, wit dan dat de bemanning jo graach meinimt foar in gesellige, aktyf ûntspannen moarntiid, middei of dei.
Wolle jo in pear oeren it wetter op, of leaver wat langer. Nimme jo sels fan alles mei oan board, of ha jo graach dat wy de boel regelje. Yn oerlis komme we der meast wol út.
Foar 500 euro eks. BTW is it skûtsje mei skipper en in pear bemanningsleden ûngefear fjouwer oeren ta jo beskikking. Dêrneist is der fan alles mooglik!
Foar ynformaasje kinne jo kontakt opnimme troch it formulier yn te foljen, in mail te stjoeren
([email protected]) of te beljen mei Jappie de Jong (06-22521532).

Graach oant sjen by ús oan board!
Stichting ‘it Blauhúster skûtsje’