Rabo Club support: ús skûtsje – jim skûtsje!Wy wolle jim freegje ús te stypjen middels dizze aksje fan de Rabobank.

As lid fan de Rabobank kinne jo stimme op ‘it Blauhúster Skûtsje’ yn de aksje ‘Rabo Club Support’.
Je kinne 5 stimmen útbringe en dan 2 fan dy stimmen op it Blauhúster skûtsje sette. Jo stimme is pas jildich as je alle 5 stimmen útbrocht hawwe.

It stimmen is foar jo fergees, mar kin foar ús in moai bedrach opbringe, klik dus op ûndersteande link en stim op ‘it Blauhúster Skûtsje’!  

https://www.rabo-clubsupport.nl/sneek-zuidwestfriesland/stemmen

Nammens bestjoer en bemanning tank foar jo stim!