Starttiiden Slach om Heech 2022

Sneon 18 en snein 19 juny striide we wer foar de Slach om Heech. Op beide dagen sile we 3 wedstriden yn de A-Klasse.

De tiid dat we de sneons begjinne is om 11:00 oere. De 2 wedstriiden dêrnei folgje sa gau as mooglik at de oare klassen ek klear binne.

De sneins begjinne we om 10:00 oere. Ek dan starte de oare 2 wedstriiden sa gau as mooglik at de oare klassen nei ús klear binne.

Op de understeande foto is it wedstriidwetter te sjen. De wedstriid is it bêst te folgjen fanau ‘de Yndyk’ by Wâldsein.