Swurdsponsors It Blauhúster Skûtsje Freonskip

Op woansdei 7 juny hat It Blauhúster Skûtsje Freonskip him ferbûn mei 4 swurdsponsors! De folgjende bedriuwen sille it skûtsje stypje en steane no op de hoes fan it swurd:

  • Makelaardij Jan de Lange B.V., Sneek
  • Handels- & ondernemingsbedrijf Wagenaar B.V./Jelle’s Boubedriuw B.V., Sneek/Greonterp
  • Bouwbedrijf Bootsma B.V., Tirns
  • Kroes Marine Projects B.V., Joure

Op ûndersteande foto’s binne de kontraktûndertekeningen mei bedriuwen en skipper te sjen. It Blauhúster Skûtsje Freonskip wol dizze bedriuwen betankje foar harren stipe!