Utslach grutte ferlotting bekend!

It nijjiersslokje wie wer in tige slagge en gesellige ôfsluter fan it jier. Pyt Paulusma helle de priiswinnende lotten foar it ljocht, sa no en dan mei wat help fan wat Blauhúster jongfolk.

De útslach:

1. Elektryske fyts: Rixt Rypma, Greonterp
2. Tillevyzje: Hylke van der Heide, Tijnje
3. Warmtepomp drûger: Marcel de Gooyer, Terband
4. Wykein Tjaarda Oranjewâld: Wilfred Lemstra, Boalsert
5. Ploechjesile: Rinske Reijenga, Pikesyl
6. Ploechjesile: Maikel de Wolff, Abbegea
7. Bladblazer: Dieuwke Huitema, Blauhús
8. Radio: Trees Rypma, Wâldsein
9. Traptrekker: Biekma, Dongjum
10. Elektryske rutewasker, Erik van der Greijn, Enspijk
12. Waardebon bakkerij Popma, Jelmer Ettema, Blauhús
13. Twa tagongskaarten foar it Blauhúster túnfeest, Jan de Wolff, Blauhús
14. T-shirt Blauhúster skûtsje: Bouwe Overwijk, Westhim
15. T-shirt Blauhúster skûtsje: Thys en Ytje Bruinsma, Lollum
16. T-shirt Blauhúster skûtsje: Lucie Wybenga, Blauhús
17. Tsiis, Sipke Westra, Harich
18. Tsiis, H. van der Wiel, Harns
19. Tsiis, Gerardus Terwisscha van Scheltinga, Blauhús
20. Tsiis, Hidde Rypkema, Westhim